E-سیستم نور

    1. 3 در 1 E-نور/RF/IPL سیستم, FG 580 کارکردهای مختلف در یک دستگاه، 3 سیستم نور VE+ RF+IPL با همدیگر تلفیق شده اند و 3 دسته نیز با همدیگر استفاده می شوند.
    1. معمولی E-سیستم نور, VE802 مجموع انرژی بیشتر می تواند بدون ریسک تخریب پوست بیرونی ارائه شود.
      تسهیل هدف گیری مناطق درمانی