IPL ماشین

    1. کلاسیک IPL ماشین, FG 600 نور پالسی قوی (IPL) معمولاً توسط شاغلان پزشکی و متخصصین زیبایی تحت راهنمایی یک پزشک استفاده می شود. یک روش اصلاح مو از بدن می باشد. شامل استفاده از لامپ فلش زنون و تمرکز اپتیکی است.
    1. IPL ماشین, FG A10 نور پالسی قوی (IPL) معمولاً توسط شاغلان پزشکی و متخصصین زیبایی تحت راهنمایی یک پزشک استفاده می شود. یک روش اصلاح مو از بدن می باشد. شامل استفاده از لامپ فلش زنون و تمرکز اپتیکی است.
    1. بی مو کردن تصویری IPL , VE 2000 نور پالسی قوی (IPL) معمولاً توسط شاغلان پزشکی و متخصصین زیبایی تحت راهنمایی یک پزشک استفاده می شود. یک روش اصلاح مو از بدن می باشد. شامل استفاده از لامپ فلش زنون و تمرکز اپتیکی است.