1. صفحه اصلی
  2. محصولات
  3. 1540nm لیزر شیشه اربیوم

1540nm لیزر شیشه اربیوم

    1. ثابت Er:ماشین لیزر شیشه, FG 1540-A این یک سیستم لیزر شیشه ای اربیم غیر تهاجمی با طول موج 1540nm می باشد. طول موج 1540nm پالسهای حرارتی عمیقی به میان پوست از طریق جلد پوست ارسال می کند که توسط آب بافت جذب می شود و در نتیجه دمای داخل بافت بالا می رود. بافت به آرامی گرم می شود و در نتیجه سلول تجزیه می شود در حالیکه سطح پوست آسیب نمی بیند.
    1.  قابل حملEr:ماشین لیزر شیشه, FG 1540-B این یک سیستم لیزر شیشه ای اربیم غیر تهاجمی با طول موج 1540nm می باشد. طول موج 1540nm پالسهای حرارتی عمیقی به میان پوست از طریق جلد پوست ارسال می کند که توسط آب بافت جذب می شود و در نتیجه دمای داخل بافت بالا می رود. بافت به آرامی گرم می شود و در نتیجه سلول تجزیه می شود در حالیکه سطح پوست آسیب نمی بیند.