SHR ماشین

    1. SHR ماشین, VE 2020 تئوری کار گرمایش آرام غشاء میان پوست تا دمای مورد نیاز می باشد که در آن دمای هدف، غدد مو تخریب شده و از رشد آن جلوگیری می شود و در عین حال از صدمه زدن به بافتهای اطراف آن جلوگیری می شود.
    1. SHR ماشین, قابل حمل VE 2020 یک نرخ تکرار بالا پالسهای تکی به زیر جلد پوست ارسال می گردد که باعث دستیابی به توان متوسط بالا و درمان موثر از طریق ایجاد حرارت بدون خطر صدمه و کمابیش بدون درد می شود.